Плащане на такси

В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Уважаеми родители,

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, предоставяме възможност за заплащане по банков път/онлайн на дължимите такси за месец март.

Платежният документ, с който ще заплатите месечната такса за посещение на детската градина трябва да съдържа следните реквизити:

  • Банкова сметка на ДГ№12 „Лилия“ – ДГ №12 ЛИЛИЯ:

БУЛСТАТ 000673662

ОБЩИНСКА БАНКА ФИЛИАЛ МЛАДОСТ

IBAN  BG28SOMB91303143124900

BIC SOMBBGSF

  • Трите имена на детето, чиято такса ще заплатите.

Имайте предвид, че:

– таксите след десето число на месеца се плащат без лихви;

– необходимо е стриктно да изписвате и превеждате сумата към детското заведение, за да не се получава надплатена или по-малко платена;

– таксата може да проверите след 01.04.2020г. с точност в сайта www.roditel.eu, както и банковата сметка на детското заведение. 

– таксите за допълнителни образователни дейности ще се събират по друг ред.

При необходимост можете да се свържете с Даниела Първанова, касиер-домакин на e-mail  daniela_parvanova72@abv.bg 

ДИРЕКТОР:

               /Юлия Георгиева/