Покана за общо събрание “За нашите деца – с обич!“

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“ЗА НАШИТЕ ДЕЦА – С ОБИЧ“

(НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА № 12 „ЛИЛИЯ“)

 

Съветът на настоятелите (Управителният съвет) на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ЗА НАШИТЕ ДЕЦА – С ОБИЧ“, ЕИК 175465046, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Боян Дановски“ № 3, Детска градина № 12 „Лилия“, свиква Общо събрание на членовете на Сдружението на  26.09.2023 г. от 17.00 ч. в гр. София, ул. „Боян Дановски“ Ns 3, Детска градина № 12 „Лилия“, при следния дневен ред:

  1. Вземане на решение за промяна на състава на Съвет на настоятелите (Управителния съвет) на Сдружението.
  2. Приемане на Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността на сдружението през 2022 г.
  3. Разни.

 

Поканват се всички членове на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ЗА НАШИТЕ ДЕЦА – С ОБИЧ“ да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на Сдружението на адреса на управление на сдружението в гр. София, ул. „Боян Дановски“ № 3, Детска градина № 12 „ЛИЛИЯ“.

При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе независимо от броя на явилите се членове.

 

Председател на Управителния съвет: ……………………

(Запрян Игнатов)

Дата: 21.08.2023г.