Дневен режим

Дневен режим при целодневна организация в учебно време от 15.09 до 31.05

Дневен режим при целодневна организация в неучебно време от 01.06 до 14.09