Родителско сдружение

На 11.02.2008 година се учреди родителско сдружение с нестопанска цел „За нашите деца – с обич“. Тази неправителствена организация вече 8 години развива обществено полезна дейност в полза на децата, учителите и детската градина.

Цели: Съгласуване действията на родителската общественост с тези на държавните и общински органи и организации за успешно и ефективно сътрудничество в областта на предучилищния сектор.

  • Институционализирано участие на родителите в управлението на детската градина;
  • Изграждане и поддържане на модерна материално-техническа база, която стимулира творчеството, активността и личностното развитие на децата и педагогическия екип;
  • Приобщаване към културните ценности и традиции на района, столицата, родината и света;
  • Оказване на финансова подкрепа по отношение на професионално-квалификационното израстване на учителите в детската градина;
  • Оказване на подкрепа с всякакви законосъобразни практики и инициативи за утвърждаване на имиджа на детска градина №12 „Лилия“ в реалната пазарно-конкурентна и образователна среда;
  • Месечен членски внос – 1% от минималната работна заплата за страната. Участието на родителите се осъществява чрез подаване на заявление до председателя на сдружението и е на доброволен принцип.

Адрес на сдружението и данни: гр. София, ул. „Боян Дановски“ №3
БУЛСТАТ 175465046
IBAN: BG58SOMB91301055767101
BIC: SOMBBGSF
ОБЩИНСКА БАНКА

Лице за контакт с родителско сдружение “За нашите деца – с обич“:
Запрян Игнатов [email protected]
Срок за отговор на поставени въпроси 10 дни.