ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА №12 „ЛИЛИЯ“

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 16.04.2019 Г. 18:30 ЧАСА
НОМЕР НА ПРЕПИСКАТА: 2/16.04.2019 Г.

Приложни документи:

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 12 „ЛИЛИЯ” – публикувано на 16.04.2019 г. в 18:30 ч.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (ДИРЕКТИВА 2014/24/ЕС/ЗОП) – публикувано на 16.04.2019 г. в 18:30 ч.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА – публикувано на 16.04.2019 г. в 18:30 ч.

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА – публикувано на 16.04.2019 г. в 18:30 ч.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА   – публикувано на 16.04.2019 г. в 18:30 ч.

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА – публикувано на 30.04.2019 г. в 17:30 ч.

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ – публикувано на 30.04.2019 г. в 17:30 ч.

еЕЕДОП – публикувано на 30.04.2019 г. в 17:30 ч.

Съобщение, относно отваряне и оповестяване на ценови предложения на допуснатите участници в откритата процедура – публикувано на 12.06.2019 г. в 15:30 ч.

Протокол №1 от заседание на комисията – публикувано на 12.06.2019 г. в 15:30 ч.

Протокол №2 от заседание на комисията – публикувано на 02.07.2019 г. в 17:30 ч.

Протокол №3 от заседание на комисията – публикувано на 02.07.2019 г. в 17:30 ч.

решение №РД-09-294 – публикувано на 02.07.2019 г. в 17:30 ч.

Доклад на работната комисия – публикувано на 02.07.2019 г. в 17:30 ч.

Договор за възлагане на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти №04/31.07.2019 г. – публикувано на 31.07.2019 г. в 17:30 ч.

Обявление за възложена поръчка №163/28.08.2019 г. – публикувано на 28.08.2019 г. в 17:30 ч.